Kültür Sanat Birliği Hakkında

İTÜ Kültür ve Sanat Birliği, mühendislik eğitiminin ağırlıklı olduğu İTÜ’de kültürel ve sosyal etkinliklerin organize edilmesi ve öğrencilerin aktif katılımlarıyla kişisel yeteneklerini bilimsel bir ortamda geliştirmeleri amacıyla 22.11.1987 de kurulmuştur. Özel yönetmeliği çerçevesinde, öğrenciler tarafından kurulan kulüpler kendi alanında başarılı sanatçı ve uzmanlar tarafından gerektiğinde yönlendirilmekte ve desteklenmektedir. Kültür ve sanat Birliği’ne bağlı kulüplere, İTÜ öğrencileri serbestçe üye olmakta ve tüm olanaklardan yararlanmaktadır. Kültür ve Sanat Birliği Binası, İTÜ Ayazağa Kampüsü Mustafa İnan Kitaplığı yanında yer almaktadır. İki katlı binada konferans, sempozyum, panel, görsel ve işitsel tüm etkinliklerin düzenlenmesine elverişli 400 kişilik Büyük Toplantı Salonu, yine aynı amaca yönelik 90 kişilik bir Küçük Salon bulunmakta; ayrıca fotoğraf laboratuvarı, resim stüdyosu, kafeteryası, her iki katta sergi alanları toplantı ve bilgisayar odası ile üyelerine hizmet vermektedir. Kulüpler, kendi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

MİSYON
Üniversite öğrencilerinin mesleki yeteneklerinin yanısıra özgür düşünme yeteneklerinin gelişmesi de hayatta başarıya giden yolda zorunludur. Bu nedenle; gençlerin, zamanlarının değerlendirilmesi ve enerji yükünün olumlu bir yaratıcılığa yönelmesinde sanatsal, kültürel ve düşünsel etkinlikler de önemli yer tutmaktadır. İTÜ Kültür ve Sanat Birliği çatısı altında öğrencilerin sosyal ilişkileri kuvvetli, global bir bakış açısına sahip, bilimsel ve analitik düşünebilen bireyler olarak yetişebilmesi için öğrenci kulüpleri kurdurmakta ve bu yönde etkinlikleri DESTEKLEMEKTİR.

VİZYON
Kültür ve sanat alanında etkinlik gösteren Kültür - Sanat - Düşünce Kulüplerinin hazırladığı ve sunduğu çalışmalarla öğrencilerin bilimin yanısıra sanatı da farklı boyutlarda algılamalarına ve hayata geçirmelerine olanak TANIMAK; Mesleki alanda etkinlik gösteren Uzmanlık Kulüplerinin organize ettiği ve konularında uzman ve lider kuruluşlardan temsilcilerin katıldığı sempozyum, yaz okulları gibi aktiviteler ile öğrencilerin mesleki bilgi birikimine katkıda BULUNMAKTIR.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ
BİRİM YÖNETMELİĞİ

Amaç ve Kuruluş :
Madde 1- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 47. Maddesi uyarınca İTÜ öğrencilerinin dinlenmeleri, boş zamanlarını değerlendirmeleri, mesleki formasyonlarına katkıda bulunacak uzmanlık alanlarında faaliyette bulunmaları, kültür ve sanat etkinlikleri ile kültürel gelişimlerinin sağlanması ve ruh sağlıklarının korunması amacı ile, her türlü kültür ve sanat faaliyetlerini organize etmek ve yönetmek üzere "İTÜ Kültür ve Sanat Birliği Birimi " kurulmuştur. Birime bağlı olarak, çeşitli uzmanlık, kültür ve sanat alanları için faaliyetleri fiilen yürütecek uzmanlık, kültür ve sanat "kulüp"leri oluşturulur. Kulüpler, bu çerçeve yönetmeliğe uygun olarak Birim Yürütme Kurulu tarafından hazırlanacak esaslara göre kurulur ve yönetilir. Kulüp kurulması için onay mercii birim Yönetim Kurulu'dur. Bu esaslara göre kurulan kulüpler 6 ayda bir Birim Yönetim Kurulu tarafından denetlenir.
Birimin sekreterlik hizmetleri, İTÜ Kültür, Spor ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren bir büro tarafından yürütülür.
Birime bağlı uzmanlık, kültür ve sanat kulüplerinin çalışmaları ve gösterileri Rektörlükçe gösterilecek yerlerde, belirlenecek kurallara uyulmak sureti ile yürütülür.

Birim Organları :
Madde 2- Birim organları şunlardır
a- Birim Başkanı
b- Birim Genel Kurulu
c- Birim Yürütme Kurulu
Birim Başkanı:
Madde 3- Birim Başkanı İTÜ Rektörü tarafından üç yıllığına atanır. Süresi biten başkan tekrar atanabilir.
Birim Genel Kurulu:
Madde 4- Birim Genel Kurulu, Birim Yürütme Kurulu, kulüp danışmanı öğretim üyeleri ve uzmanlık kulüplerinin ilgili Fakültelerinin öğrenci işlerinden sorumlu Dekan Yardımcıları'dan ve oluşur.
Genel Kurul, Yürütme Kurulunun sunduğu faaliyet raporunu inceler, hazırlanan yıllık bütçe taslağını inceleyip gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra gelecek yıl faaliyetleri ile birlikte Rektöre sunar.

Birim Yürütme Kurulu:
Madde 5- Birim Yürütme Kurulu, Rektör'ün görevlendireceği Birlik Başkanı'nın başkanlığında, Genel Kurul'un seçtiği dört üyeden ve oy hakkı olmaksızın Kültür Hizmetleri Şube Müdüründen oluşur. Yürütme Kurulu üyeleri iki yıl için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.
Birim Yürütme Kurulu Başkan'ın çağrısı ile toplanır. Başkan'ın izinli olduğu süre içerisinde Başkanın görevlendireceği Birim Başkan Yardımcısı Yürütme Kurulu'na Başkanlık eder.
Birim Yürütme Kurulu İTÜ 'de kurulacak uzmanlık, kültür-sanat ve uzmanlık kulüplerini ve bunların yönetim ve çalışma esaslarını belirler ve bunların gerektiği şekilde uygulanmasını denetler, Kulüp Yönetim Kurullarından gelen faaliyet raporlarını onaylar, öğretim yılının ilk ayı içinde bütçeyi hazırlar ve bunları Genel Kurula sunar.

Birim Gelirleri:
Madde 6- Birimin gelirleri birim etkinlikleri için, Öğrenci Harçları Fonu'ndan bu fonun amaçlarına uygun faaliyetler için Rektörlükçe ayrılan ve kendi usullerine göre harcanan ödeneklerdir.
Ayrıca,
a- Düzenlenecek kültür ve sanat etkinliklerinden sağlanacak gelirler ile
b- Ayni ve nakdi bağışlardan da yararlanılır.

Birim Harcamaları:
Madde 7- Harcamalar, Birim Yürütme Kurulu Başkanı'nın teklifi ve ita amirinin onayı ile yapılır. Harcamalar, geçerli belgelere dayandırılarak ilgili defterlere işlenir.

İta Amiri:
Madde 8- İta Amiri Rektör'dür. Rektör uygun gördüğü ölçüde bu yetkisini bir yardımcısına yahut Birim Yürütme Kurulu Başkanı'na devredebilir.

Denetleme:
Madde 9- Birim hesaplarının her bütçe yılı için denetimi Üniversite Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen, bir başkan ve iki üyeden oluşan bir kurul tarafından yapılır. Kurul harcamaların usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyerek her yıl için bir rapor hazırlayıp Üniversite Yönetim Kurulu'na sunar.

Disiplin İşleri:
Madde 10- İTÜ Kültür ve Sanat Birliği'nin her türlü faaliyetlerinde Yükseköğretim Öğrenci Disiplin Yönetmeliği geçerlidir. Disiplin soruşturmasını gerektiren hallerde bu işlem Rektörlükçe yürütülür.

İstanbul Teknik Üniversitesi
Kültür ve Sanat Birliği
Öğrenci Kulüpleri
Senato Esasları

Madde 1. Amaç

Türkiye'nin en eski teknik üniversitesi olan İstanbul Teknik Üniversitesi, bugüne kadar ülkenin imarında, iskanında ve her anlamda gelişmesinde büyük işlevlere sahip olmanın getirdiği sorumlulukla; öğrencilerinin ders dışında da geniş bir birikime, karşılıklı anlayış ve hoşgörüye sahip olmaları ve öğrenimleri boyunca kültür ve sanat etkinliklerini sürdürebilmeleri için gerekli olan ortamı, "Kültür ve Sanat Birliği"nin çatısı altında düzenlemiştir.


Madde 2. Tanımlar

Bu yönetmelikte, "İTÜ", "İstanbul Teknik Üniversitesi"ni; "KSB", "Kültür ve Sanat Birliği"ni; "Kulüp", "Kültür ve Sanat Birliği Öğrenci Kulübü"nü ifade eder. (İTÜ bünyesinde bu güne kadar kurulmuş ve bundan sonra kurulacak tüm öğrenci oluşumları, adları ne olursa olsun, kulüp diye anılacaktır.)


Madde 3. Kuruluş

İTÜ adını kullanan ve KSB çatısı altında çalışan tüm kulüpler, aşağıdaki kurallara uymalıdır:
3.1. Kulüpler tüm etkinliklerinde, İTÜ politikaları, yönetmelikleri, kuralları, düzenlemeleri ve hedefleri ile uyumlu çalışmayı kabul ederler.
3.2. Kulüp başvurusu için en az 10 kurucu öğrenci üyenin bulunması gerekmektedir.
3.3. Kulüp kurmak isteyen ve Madde 3.2'de belirtilen üye sayılarını sağlayan öğrenci grupları, amaç ve etkinliklerine uygun olarak;
a) hazırladıkları tüzükleri
(bkz : madde 5)
b) belirledikleri bir danışman öğretim üyesinin danışmanlığı kabul yazısı
c) Uzmanlık Kulübü ise ilgili Dekanlığın onay yazısı
ile birlikte kuruluş onayı için KSB'ye başvururlar

3.4. Kulüpler tüzüklerinde belirtilen amaç ve faaliyet alanları dışında tanıtım ve/veya gelir sağlama amacına yönelik etkinliklerde bulunamazlar.
3.5. Kulüplerin faaliyetlerinin İstanbul Teknik Üniversitesi içinde ve dışındaki tanıtım, duyuru ve reklam çalışmaları izni için yazılı olarak veya web üzerinden;
a) Kültür-sanat kulüplerinin doğrudan
b) Uzmanlık kulüplerinin ilgili Dekanlığının onayı ile birlikte
başvuruları neticesinde KSB'den aldıkları faaliyet izni yeterlidir
3.6. Sınırlı kaynakların etkili kullanılması, ilgi ve yönelimleri aynı olan öğrencilerin işbirliği içinde çalışmalarının özendirilmesi amacıyla, varolan bir kulüple aynı alanda/konuda etkinlikte bulunmak üzere ikinci bir kulüp kurulamaz.
3.7. Kulüpler kendi etkinlik alanlarının dışına çıkmamaya ve özellikle diğer kulüplerin alanlarına girmemeye özen gösterirler. Anlaşmazlık durumunda karar mercii KSB Yürütme Kuruludur.
3.8. Üye sayısının üst üste iki ders yılı 10'un altında kaldığı ve faaliyette bulunmadığı saptanan kulüplerin etkinliklerine, KSB'ce son verilir. Yeni kurulan kulüplerde bu koşul, kuruluştan itibaren bir akademik yılın bitiminden sonra işlerlik kazanır. Üyelikten çıkartılma Kulüp Yönetim Kurulu'nun gerekçelendirilmiş ve KSB Yürütme Kurulu tarafından onaylanmış teklifi ve üyelerin 2/3 çoğunluğunun onayı ile gerçekleşir.
3.9. Aşağıdaki amaç ve etkinliklere yönelen öğrenci kulüplerinin etkinliklerine KSB Yürütme Kululu'nca son verilir.
" Yasalara veya İTÜ Yönetmeliklerine aykırı olanlar,
" İTÜ mensuplarının veya fiziksel olanaklarının güvenliğini tehdit edenler,
" İTÜ'nün çalışmalarının kesilmesine veya engellenmesine yol açanlar,
" Anayasa'da da yasaklandığı üzere, herhangi bir şekilde din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapanlar,
" Amacı dışında ve/veya gizli faaliyette bulunanlar,
" Tümüyle ticari olanlar veya grup üyelerine maddi çıkar sağlayanlar.


Madde 4. Üyelik tanımı ve koşulları

4.1. Sadece aktif İTÜ öğrencileri, kulüp üyesi olabilir. Bir öğrenci birden fazla kulübe üye olabilir. Kulübe üye seçim biçimi kulüp tüzüğü ile belirlenir.
4.2. Üyelik, akademik yıl boyunca yapılacak kayıtlarla gerçekleşir. Üyelik koşulu, Kulüp Üyelik Defterine kaydolunması, KSB'ce hazırlanan Kulüp üyelik formları ve/veya web üzerinden üyeliklerini yenileyerek Başkanlığa ulaştırılması ve Kulüp Genel Kurulu tarafından bir önceki akademik yılın sonunda saptanan yıllık aidatın kayıt sırasında ödenmesidir.
4.3 Üyelikten çıkartılma, Kulüp Yönetim Kurulu'nun önerisi, Kulüp Genel Kurulu'nun 2/3 çoğunluğunun kabulü ile gerçekleşir. İtirazlar KSB Yürütme Kurulu'na yapılır.


Madde 5. Tüzük

5.1. Kulübün temel demokratik ilkelere dayalı olarak işlemesini ve organizasyonun bütünlüğünü sağlamak üzere, Kulüpler aşağıdaki temel noktaları içeren bir tüzük hazırlarlar:
" Açıklıkla ve yeterli ayrıntı ile belirtilmiş kulüp amacı,
" Kulüp çalışanlarının/yöneticilerinin seçimi,
" Kulüp çalışanlarının/yöneticilerinin görevden alınma yönteminin açıklanması,
" Tüzük değişikliği için uygulanacak yöntem.

5.2. Aşağıdaki tüzük taslağı, öğrencilerin Kulüp tüzüklerini oluştururken yararlanmaları amacıyla hazırlanmıştır. Hazırlanacak tüzüğün, taslakta yer alan noktaların tümünü içermesi gerekmektedir:

5.2.1. İsim ve adres
Kulüpler, isim ve adreslerini belirtirler.
5.2.2. Amaç
Amaç ayrıntılı açıklanmalı ve Kulüp etkinliklerinin İTÜ politikalarına uygun olacağı yönünde irade beyanını da içermelidir.
5.2.3.Üyelik
" Nasıl üye olunacağı,
" üyelik için bir seçme yapılıyorsa bu seçmenin gerekçesi ve yöntemi,
" kendi isteği ile üyelikten ayrılmada izlenecek olan yöntem,
" üyelik aidatını ödemeyenler için yapılacak işlemler belirtilmelidir.

5.2.4.Yöneticiler
" Çalışanların nasıl seçileceği,
" seçimin ne zaman yapılacağı,
" kimlerin Kulüp yönetiminde görev alabileceği belirtilmelidir.
5.2.5. Mali işler
Üyelik aidatı ve ödeniş şekli belirtilmelidir.
5.2.6. Değişiklik
Tüzükte yapılacak değişiklikler ile ilgili olan önergenin kime verilebileceği, oylamanın ne zaman yapılacağı ve aranacak oy oranının ne olduğu belirtilmelidir.
5.2.7.Organlar

5.2.7.1. Genel Kurul
5.2.7.1.1. Kulüp üyelerinden oluşur.
5.2.7.1.2. Yönetim ve Denetleme kurullarını, bu kurulların yedek üyelerini ve Kulüp tüzüğünde öngörülen diğer kurulları, her akademik yılın sonunda, bir sonraki akademik yıl için seçer. Kurullara aday olmak için Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ne göre ceza almamış olması ve Savcılık sabıka kaydı bulunmaması gerekmektedir.
5.2.7.1.3. Tüzük kabul ve değişikliklerini oylar.
5.2.7.1.4. Üyelikten çıkarılma tekliflerini oylar.
5.2.7.1.5. Yönetim Kurulu'nun isteği üzerine her akademik yılda en az bir kez toplanır. Ayrıca Kulüp üyelerinin en az 1/3 ünün imzası Genel Kurul'un toplanması için yeterlidir. Genel Kurul belirtilen sıklıkta toplanmadığı takdirde, KSB Yürütme Kurulu kulüp etkinliklerini durdurma yetkisine sahiptir.
5.2.7.1.6. Üyelerin salt çoğunluğu olmayan Genel Kurul toplantısı geçerli sayılmaz
5.2.7.2. Yönetim Kurulu
5.2.7.2.1.Her akademik yıl sonunda, bir sonraki akademik yıl için Genel Kurul tarafından seçilen, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sayman, bir yazman, ve bir tanıtım sorumlusundan oluşur. Aynı kişi en fazla üst üste iki yıl başkanlığa aday olabilir.
5.2.7.2.2.Yönetim Kurulu üyeleri seçilirken en az iki yedek üye de seçilir. Yedek üyeler, Yönetim Kurulu'nda boşalan üyelik olduğu takdirde, seçimde aldıkları oy miktarı esas alınarak, bu üyeliklere getirilirler. Yedek üyeler Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar, ancak oy verme yetkileri yoktur.
5.2.7.2.3.Çalışmaların iyi bir şekilde yürütülmesinden, denetlenmesinden, tüzüğün uygulanmasından, kulübün mali gelir ve giderlerinden ve demirbaş eşyadan üyelere ve KSB Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.
5.2.7.2.4.Kulübün İTÜ içinde ve dışındaki etkinlik, tanıtım, duyuru ve reklam çalışmaları izni için yazılı olarak veya web üzerinden;
a) Kültür-sanat kulüplerinin doğrudan
b) Uzmanlık kulüplerinin ilgili Dekanlığının onayı ile birlikte
KSB Yürütme Kurulu'na başvurur ve onayını alır.


5.2.7.2.5.KSB Yürütme Kurulu'na akademik yılın başında kulübün bütçe taslağını ve öngörülen etkinliklerin programını; akademik yılın sonunda ise etkinliklerin raporunu ve mali bilançoyu sunmak zorundadır. Her toplantıda tutanak düzenler ve KSB Yürütme Kurulu tarafından istenildiğinde ibraz eder.
5.2.7.2.6.Kulüpler, KSB'nin kendilerine faaliyetleri için ödünç verdiği her türlü demirbaşı en geç akademik yıl sonunda bir tutanakla geri teslim ederler.
5.2.7.2.7.Yönetim Kurulu'na ancak başka bir kulübün Yönetim Kurulu'nda yer almayan üyeler seçilebilirler.
5.2.7.2.8.Yönetim Kurulu, üyelerin 2/3 çoğunluğunun oyları ile görevden alınabilir.
5.2.7.3.Denetleme Kurulu
5.2.7.3.1.Denetleme Kurulu, Kulüp Yönetim Kurulu tarafından, akademik yıl sonunda bir sonraki akademik yıl için seçilen iki kişiden oluşur.
5.2.7.3.2.Denetleme Kurulu kulübün evrakını, saymanlık defterini ve demirbaş eşyasının durumunu inceler. Elde edilen gelir ve yapılan harcamaların tüzüğe, bütçe taslağına ve Yürütme Kurulu kararlarına uygunluğunu denetler. Satın alınan demirbaş eşyanın İTÜ Öğrenci Sosyal Hizmetler Birimi Saymanlığına kaydettirilmesinden sorumludur. Gereğinde, Yönetim Kurulu'na, Genel Kurul'a ve KSB Yürütme Kurulu'na bilgi verir.

5.2.8. Belge ve Defterler
Aşağıdaki belge ve defterlerin her kulüpte bulundurulması ve istendiğinde ibraz edilmesi zorunludur.
5.2.8.1. Üye kayıt defteri:
Bu defterde, üyelerin ismi, öğrenci numarası, fotoğrafı, üyelik kayıt tarihi, imzası ve aidat makbuz numarası yer alacaktır. Bu defter bir akademik yıl için düzenlenip, yıl sonunda kapatılarak izleyen akademik yılın ilk yarıyılı başında yeni bir deftere geçilecektir.
5.2.8.2. Yönetim Kurulu tutanak defteri.
5.2.8.3. Genel Kurul tutanak defteri.
5.2.8.4. Demirbaş kayıtlarını içeren demirbaş eşya defteri.
5.2.8.5. Üye aidat makbuzları.
5.2.8.6. Kulübün yaptığı bütün giderlere ve elde ettiği bütün gelirlere ait fatura, fiş ve imzalı makbuz, sözleşme ve belgeler.

5.2.9. Mali Kaynaklar

5.2.9.1. Kulüpler, tüzüklerinde belirttikleri amaçlarına uygun olarak, üyelerine hizmet vermek ve olanak sağlamak için, KSB Yürütme Kurulu'nun onayını alarak, gelir getiren etkinliklerde bulunabilirler.
5.2.9.2.Kulüp Yönetim Kurulu, her akademik yılın başında öngördüğü etkinliklerin nitelik ve dökümünü bir programla ve öngörülen gelir ve giderleri de bir bütçe taslağı şeklinde KSB'ye teslim eder. Akademik yılın sonunda ise gerçekleştirilen etkinliklerin dökümünü ve bunların mali bilançosunu KSB'ye teslim eder.
5.2.9.3.Kulüp fonları,
1) Öğrenci Sosyal Hizmetler Saymanlığı'ndan kulüplere ayrılan pay,
2) Kulüp adına, KSB'nin Ziraat Bankası Ayazağa'daki hesabına yatırılan üye aidatları ve Madde 5.2.9.1'de belirtilen etkinliklerden gelen katkılar,
3) Sponsorluk sözleşmelerinden doğan katkıların İTÜ Geliştirme Vakfı hesabına yatıranlarından oluşur.

5.2.9.4.Kulüpler günlük harcamalarını karşılamak amacıyla küçük kasa hesabı tutarlar. Bu hesap üyelik aidatlarından oluşur.
5.2.9.5.Küçük kasa hesabı için KSB Yürütme Kurulu KSB Başkan Yardımcısını yetkilendirir. Diğer harcamalar için KSB Yürütme Kurulu'nun onayı alınmak zorundadır.
5.2.9.6.Kulüpler sponsorluk sözleşmelerini KSB Yürütme Kurulu'na onaylatmak zorundadır.
5.2.9.7. Bu maddenin işleyişinden Danışman Öğretim Üyeleri müteselsil sorumludur.

Geçici Maddeler

1. Halen KSB bünyesinde etkinliklerini sürdüren bütün öğrenci kuruluşları, bu "Ana Tüzük"ün tüm maddelerindeki koşulları sağlayacak düzenlemeleri, Yürürlük tarihinden itibaren iki ay içinde yaparak KSB'ye bildirirler.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE
ETKİNLİKLERİN GERÇEKLEŞTİRİLME ve
MEKANLARIN KULLANIM ESASLARI


Madde 1 : Kapsam

İstanbul Teknik Üniversitesi yerleşkelerinde sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin gerçekleştirilmesi için, her türlü etkinlik izni ve mekan taleplerine yönelik değerlendirmeler aşağıdaki esaslara göre yapılır. Tüm etkinliklerin İTÜ ana sayfasında yer alan www.etkinlik.itu.edu.tr adresinde duyurulması zorunludur.

Madde 2 : Rektörlüğe Bağlı Mekanlar

2.1 Maçka Mustafa Kemal Amfisi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi gibi Rektörlüğe bağlı ve başka bir birimin tasaruffunda olmayan tüm açık ve kapalı mekanların kullanımı için, üniversite içinden veya dışından yapılan başvurular etkinlik tarihinden en az 15 gün önce İTÜ Rektörlüğü’ne yazılı olarak yapılır. Başvuru, Rektörlük tarafından değerlendirilir ve işlemlerin yürütülmesi için ilgili Müdürlüğe yönlendirilir. Rektörlük gerekli gördüğü durumlarda, Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK)’nun görüşüne başvurur. Bu mekanların dışında Rektörlüğe bağlı olmayan mekanlarla ilgili başvurular, doğrudan ilgili birimlere yönlendirilir.

2.2 Kültür ve Sanat Birliği ile Spor Birliği’ne bağlı Kulüpler, Rektörlüğe bağlı salonların ve ortak etkinlik mekanlarının kullanımı ile ilgili taleplerini, kullanımamaçlarını da belirterek, etkinliğin yapılacağı günden en az 15 gün önce bağlı bulundukları Birlik Başkanlığı’na ilgili yönetmeliklere uygun olarak bildirmeleri zorunludur. Etkinlik, yerleşkeler içerisinde profesyonel olarak ses, ışık ve sahne donanımı gerektiriyorsa, etkinlik tarihinden en az 30 gün önce bağlı oldukları Birlik Başkanlıklarına başvurmak zorunludur. Birlik Başkanlıklarından gerekli izin alınmadan İTÜ sınırları içerisinde kulüp etkinliği yapılamaz. Buna aykırı durumlarda Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre hareket edilir. Gerek görülen durumlarda, Üniversite Yönetim Kurulu etkinliği erteleme, etkinlik süresini değiştirme, etkinlik içeriğini değiştirme, etkinliği iptal etme ve ek önlemler önerme yoluna gidebilir.

Madde 3 : Fakülte, Enstitü, Konservatuar ve Yüksekokullara Bağlı Mekanlar

3.1 Fakülte, Enstitü, Konservatuar ve Yüksekokulların mekanları ile ilgili olarak Üniversite dışından veya içinden yapılan başvuru talepleri etkinliğin yapılacağı tarihten en az 15 gün önce doğrudan Dekanlık/Müdürlüklere yapılır. Etkinliklerle ilgili kararlar Dekanlık/Müdürlükler tarafından verilir. Yapılacak etkinlikler hakkında Rektörlüğe bilgi verilir.Üniversite genelini ilgilendiren ve yapısı itibariyle Rektörlük tarafından bilinmesi gereken etkinliklerin en az 15 gün önce Rektörlüğe bildirilmesi ve Rektörlüğün onayının alınması şarttır. Rektörlüğe bildirilmesi gereken etkinlikler Dekan/Müdür tarafından takdir edilir.

3.2 Kültür ve Sanat Birliği’ne bağlı kültür-sanat-düşünce kulüpleri ile Spor Birliği’ne bağlı kulüplerin, Fakülte, Enstitü, Konservatuar ve Yüksekokullara bağlı bulunan mekanlarla ilgili taleplerine ait başvurular, etkinliğin yapılacağı tarihten en az 15 gün önceilgili Birlik Başkanlığına yapılır. Başvurunun KSB yönetmelik ve senato esaslarına uygun bulunması durumunda Birlik Başkanlığı bu mekanların sorumluları ile gerekli teması sağlar ve sonucu talep sahibi kulübe bildirir. Etkinliğe İTÜ dışından da bir katılımın olması durumunda, gerekli görülürse durum birlik başkanlığınca onaylanmak üzere Rektörlüğe sunulur. Rektörlükçe onaylanan etkinlikler gerçekleştirilir.

3.3 Kültür ve Sanat Birliği’ne bağlı olan uzmanlık kulüpleri(1), Fakülte, Enstitü, Konservatuar ve Yüksekokullara bağlı bulunan mekanlara ait etkinlik başvurusunu öncelikle Fakülte Dekanlığına/Müdürlüğü’ne etkinlikten en az 15 gün önce yazılı olarak yaparlar. Fakülte, Enstitü, Konservatuar ve Yüksekokullara bağlı bulunan mekanların kullanımı, tamamen Fakülte Dekanlıklarının / Yüksekokul Müdürlüklerinin tasarrufundadır. Dekanlıkça/Müdürlükçe uygun bulunan etkinlik onaylanarak, kulüp tarafından Kültür ve Sanat Birliği Başkanlığı’na iletilir. Etkinliğe İTÜ dışından bir katılımın olması ve bu durumun onaylanmak üzere Rektörlüğe sunulmasına ilgili Birlik Başkanlığınca karar verilmesi halinde, Rektörlüğün onayı alınır. Rektörlükçe onaylanan etkinlikler gerçekleştirilir.

Madde 4 : Kültür ve Sanat Birliği’ne Bağlı Mekanlar

4.1 ve Sanat Birliği’ne (KSB) bağlı kulüpler, salonların ve ortak etkinlik mekanlarının kullanımı ile ilgili taleplerini, kullanım amaçlarını da belirterek, etkinliğin yapılacağı günden en az 15 gün önce yazılı olarak bildirirler. Bu başvuruda KSB’nin mevcut web sitesinden ön rezervasyonu yaptırmış olmak ve kulüp Danışman Öğretim üyesinden onay almak zorunludur. Etkinlik yerleşkeler içerisinde profesyonel olarak ses, ışık ve sahne donanımı gerektiriyorsa, etkinlik tarihinden az 30 gün önce başvurular tamamlanmalıdır.

4.2 Etkinliği yapacak kulüp, bir uzmanlık kulübü ise talebini KSB Başkanlığı’na iletmeden önce bağlı oldukları Fakülte/Yüksekokul’dan bahsi geçen etkinliklerine onay almak zorundadırlar.

4.3 KSB’ye bağlı kulüplerin dışında, KSB’ye bağlı salonların ve ortak etkinlik mekanlarının kullanımı ile ilgili talepler, etkinliğin yapılacağı günden en az 15 gün önce Rektörlüğe yazılı olarak bildirilir. Rektörlük bu talepleri KSB Başkanlığı’na yönlendirir.

Madde 5 : Spor Birliği’ne Bağlı Mekanlar

5.1 Spor Birliği’ne bağlı kulüpler ile Öğrenci Spor Kurulu, yönetimi Spor Birliği Başkanlığına ait olan tüm açık ve/veya kapalı fiziksel mekanlarda yapacakları etkinlikler için mekanların kullanım amaçlarını da belirten detaylı bir dilekçe ile Spor Birliği Başkanlığına başvururlar.

5.2 Spor Birliği Başkanlığına ait fiziksel mekanlarda yapılacak tüm etkinlikler, İTÜ Spor Birliği Yönetmelik maddelerine uygun şekilde Spor Birliği Başkanlığının onayı ile yapılır. Etkinliğe İTÜ dışından da bir katılımın olması durumunda, gerekli görülürse durum birlik başkanlığınca onaylanmak üzere Rektörlüğe sunulur. Rektörlükçe onaylanan etkinlikler gerçekleştirilir.

Madde 6 : Rektörlüğe Bağlı Merkezlerin Mekan Talepleri

Rektörlüğe bağlı Merkezlerin yapacakları etkinliklere ait talepler doğrudan Rektörlüğe yapılır. Bu talepler etkinlik açısından değerlendirildikten sonra ilgili birimlere yönlendirilir.

Madde 7 : Mekanların Etkinlik Amacıyla Kullanım Koşulları

7.1 Yerleşkelerinde bulunan açık ve kapalı mekanlar, özel izinler ve etkinlikler olmadığı durumlarda mesai süresince kullanılır.

7.2 Önceden gerekli onayları alınmış özel bir etkinlik, gösteri, toplantı vb. olması durumunda, etkinlik saat 24:00’de sona erer. Gerekli durumlarda Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süre uzatılabilir.

7.3 İTÜ Yerleşkeleri’nde yapılan etkinliklerin bitiminde alanın sağlıklı, temiz ve güvenli bir şekilde boşaltılmasını sağlamak etkinliği düzenleyenlerin sorumluluğundadır. Etkinlikler kapsamında İTÜ Yerleşkelerindeki açık ve kapalı mekanlarda gece konaklamak yasaktır. Aykırı durumlarda, Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uygulanır.

7.4 birimlerde bulunan kulüp odaları ve atölyeleri yalnızca ilgili kulüp üyelerince kullanılabilir. Bu hacimler, ilgili kulübün etkinlik alanının dışında herhangi bir amaç için kullanılamaz. Bu mekanlar Rektörlükçe denetlenir.

7.5 KSB’ye bağlı kapalı mekanlar, etkinlik ve prova olmadığı günlerde mesai saati bitiminde kapanır. Etkinlik ve prova olduğu günlerde ise, etkinliğin bitiş saatine kadar güvenlik görevlisi gözetiminde açık tutulur. Mesai bitiminden sonra onaylanmış çalışma ya da prova yapan kulüp üyeleri dışında, KSB’ye bağlı kapalı mekanlara girilemez. Yapılan etkinlik, çalışma veya provaların bitiminde mekanın sağlıklı, temiz ve güvenli bir şekilde boşaltılmasını sağlamak, düzenleyenlerin sorumluluğundadır.

7.6 KSB binalarında bulunan fuayeler ve kafeterya alanları genellikle kulüp öğrencilerinin dinlenmelerine ayrılmıştır. Bu mekanlarda herhangi bir etkinlik yapılmak istendiğinde, KSB’den izin alınması gerekmektedir.

Madde 8 : Etkinliklerde Değişiklik

Etkinlik programında herhangi bir değişiklik olması durumunda, ayrıca onay alınması gereklidir.

Madde 9 : Etkinliklerde Firma Desteği

Düzenlenecek etkinliklere ait giderlerin tamamının ya da bir kısmının firmalar tarafından desteklenmesi durumunda, destekleyen firmanın faaliyet alanının İTÜ’nün özgörüş ve özgörevine aykırı olmaması, daha önce gerçekleştirilen etkinliklerde bulunmuş ise, firma hakkında olumsuz bir görüşün olmaması gerekli ve geçerli şarttır.

Madde 10 : Diğer

Bütün başvurularda toplantı konusu ve yaklaşık katılımcı sayısı mutlaka belirtilmeli, ve başvurunun yapıldığı Birim gerekli durumlarda Rektörlüğü ve Güvenlik Amirliğini bilgilendirmelidir.

Madde 11

Etkinliklerin ücretli olması durumunda, ilgili Birim tarafından ücretlerin toplanması ve yönetilmesi, yasa, yönetmelik ve mevzuatlara uygun olarak yürütülür.

Madde 12 : Yürürlük

Bu Esaslar; YÖNETİM KURULU’NUN 28.12.2006 tarih, 716 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. Madde 13 Bu esaslar İTÜ YÖNETİM KURULU’NUN kabul tarihi olan 28.12.2006 tarihinde yürürlüğe girer.